ایران16 / اخبار / حوادث / عکس دردناک اجساد جزغاله 11 گاو /درتالش رخ داد
عکس دردناک اجساد جزغاله 11 گاو /درتالش رخ داد

عکس دردناک اجساد جزغاله 11 گاو /درتالش رخ داد

دردناک اجساد جزغاله 11 گاو /درتالش رخ داد

عکس دردناک اجساد جزغاله 11 گاو /درتالش رخ داد

داغ خفن :   گریه های دردناک مادری که فرزندش زیر آوار های ساختمان پلاسکو گیر افتاده است + فیلم
مالک ساختمان پلاسکو مشخص شد

مالک ساختمان پلاسکو مشخص شد