المیرا شریفی مقدم با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: اهدای عضو، اهدای زندگی است. تولدی دوباره، هم برای کسی که با اهدای عضو ،نامش ماندگار میشود ،هم برای کسانی که با گرفتن عضو ،جانی دوباره می یابند و سالهایی بدون درد و رنج را تجربه خواهند کرد…
چقدر زیباست که پس از مرگ،قلب انسان همچنان به تپش ادامه بدهد، ریه ها پر از اکسیژن شود، سلولهای بافتهای مختلف به زندگی ادامه بدهند و این یعنی زندگی …یعنی در کالبد دیگری … یعنی عشق.
در نشستی که دیروز با دوستان در واحد فراهم آوری پیوند بیمارستان مسیح دانشوری داشتیم، اجازه دادم پس از مرگ هر بافت و نسج و عضوی که قابل پیوند باشه و بتونه جان انسانی رو نجات بده پیوند بزنند. آرزوی عمری طولانی برای همه هموطنان عزیز.