ایران16 / مذهبی / برکات رفتن بر سر قبر پدر و مادر که از آن بی خبرید
برکات رفتن بر سر قبر پدر و مادر که از آن بی خبرید

برکات رفتن بر سر قبر پدر و مادر که از آن بی خبرید

هر کس در عصر پنج شنبه برود بر سر قبر مادرش و پدرش و کند ، خداوند عزوجل طبقه هایی از نور به قلبآنان افاضه می کند و آنها را خوشنود می گرداند و حاجات این کس را بر می آورد.

أرحام انسان در عصر پنجشنبه منتظر هدیه ای هستند و لذا من در بین هفته منتظرم که عصر پنج شنبه برسد و بیایم بر سر قبر پدر و مادرم و فاتحه بخوانم.

 

منبع : معاد شناسی علامه طهرانی ، ج ۱ ، ص ۱۹۰