ایران16 / عکس بازیگران / بی حجابی و اشاعه فساد و فحشا پریناز ایزدیار
بی حجابی و اشاعه فساد و فحشا پریناز ایزدیار

بی حجابی و اشاعه فساد و فحشا پریناز ایزدیار

و اشاعه و

‏خانم پریناز ایزد یار در گریم تئاتر بینوایان
آقایون علما و صلحا و حوزویان یک بار تکلیف را مشخص کنید
حکم موی مصنوعی و واقعی چیست؟
اگر ایراد ندارد که چه فرقی با موی واقعی دارد و بزارید بازیشون را همان گونه که هستند بکنند
اگر ایراد دارد که پس این چیست؟

بی حجابی و اشاعه فساد و فحشا پریناز ایزدیار
منبع : 🎗سید هادی حسینی🇮🇷* توییتر فارسی

داغ خفن :   بی حجابی بازیگران زن تا کجا و به چه قیمتی !!
بی حجابی ابتذال بی بند و باری بازیگران تئاتر ایران

بی حجابی ابتذال و بی بند و باری بازیگران تئاتر ایران