ایران16 / اخبار / سیاسی / تیغ زنی میلیاردی مرعشی و کرباسچی

تیغ زنی میلیاردی مرعشی و کرباسچی

به خندیدیم ولی نفهمیدیم چه هوش و ذکاوتی میخواد که مثل بتونی نماینده های اصلاح طلب رو دو میلیارد دو میلیارد تیغ بزنی!

داغ خفن :   عکس/ کارگرانی که قرار بود دهانشان خُرد شود!