قابلیت‌های جدیدترین موشک بالستیک ایران/ تصویر

 این موشک که در حقیقت نسل جدید موشک‌های است توسط متخصصان وزارت دفاع و با توجه به نیاز نیروهای مسلح؛ طراحی، نمونه‌سازی، تست و عملیاتی شده است.

تا پیش از این 9 سری از موشک‌های فاتح 110 شامل موشک‌های فاتح 110 D ،C ،B ،A موشک فاتح 313، موشک ذوالفقار، موشک خلیج فارس، موشک‌های هرمز1 و 2 ساخته شده بود که با رونمایی از موشک فاتح مبین این خانواده از موشک‌ها 10 عضوی شد.

موشک بالستیک