ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفتگیری خنده دار خرگوش در قفس و مرگ خرگوش تو اوج جفت گیری
جفتگیری خنده دار خرگوش

جفتگیری خنده دار خرگوش در قفس و مرگ خرگوش تو اوج جفت گیری

جفتگیری خنده دار خرگوش در قفس و مرگ خرگوش تو اوج جفت گیری

 

در این کلیپ لحظه خفن جفت گیری خرگوش سیاه با خرگوش سفید داخل قفس و مرگ خرگوش بیچاره را در اینجا مشاهده می کنید نحوه خرگوش نر با خرگوش ماده و خرگوشی که خودش رو به مردن میزنه.

داغ خفن :   ترسناکترین حمله حیوانات وحشی
جفت گیری ملخ

جفت گیری ملخ ها بر روی درختان