جفتگیری طوطی

طوطی و ویدیوکلیپ خفن جالب از طوطی ماده با طوطی نر در

داغ خفن :   جفت گیری ماهی آپارات
جفت گیری ملخ

جفت گیری ملخ ها بر روی درختان