جفتگیری طوطی

جفتگیری طوطی و ویدیوکلیپ خفن جالب از جفت گیری طوطی ماده با طوطی نر در ایران16

مهره مار
جفت گیری حیوانات , فصل جفت گیری در بعضی حیوانات , فصل جفت گیری حیوانات در حیات وحش ,

فصل جفت گیری حیوانات در حیات وحش