جفت گیری گاو

جفتگیری گاو

جفتگیری | آموزش گاو و یک ویدیو جف گیری گاو – جوفتگیری گاو گاو وحشی و حیوانات گاو

کلیپ و دوره استروس

 

داغ خفن :   جنگ وحشیانه خروس جنگی با سگ بیچاره !
محافظت سگها از صاحبشان در برابر حمله گاو وحشی

محافظت سگها از صاحبشان در برابر حمله گاو وحشی