ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفت گیری اسب سیلمی با اسب ماده ایرانی
جفت گیری اسب سیلمی با اسب ماده ایرانی

جفت گیری اسب سیلمی با اسب ماده ایرانی

اسب سیلمی با اسب ماده ایرانی

  سیلمی

فیلم جفتگیری و کشش اسب سیلمی آموزش کامل جفتگیری اسب اصیل ایرانی جفگیری زیبا از اسب های سیلمی با یکدیگر اسب نر با اسب ماده کشش می کند.

داغ خفن :   همش میگن شیر سلطان جنگله!!خودتون ببینید:نبرد شیر و کرکس
جفت گیری ملخ

جفت گیری ملخ ها بر روی درختان