ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفت گیری سهره و قناری
جفت گیری سهره و قناری

جفت گیری سهره و قناری

سهره و قناری

داغ خفن :   5 تا از عجیب و غریب ترین آیین جفت گیری حیوانات
جفت گیری اردک / فیلم جفتگیری و تولید مثل اردک خانگی

جفت گیری اردک / فیلم جفتگیری و تولید مثل اردک خانگی