ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفت گیری شترمرغ
جفت گیری شترمرغ

جفت گیری شترمرغ

شترمرغ و کلیپ تولیدمثل شترمرغ

داغ خفن :   جفت گیری حیوانات: ۳۰ خفن ترین عادت جفت گیری حیوانات
جفت گیری اردک / فیلم جفتگیری و تولید مثل اردک خانگی

جفت گیری اردک / فیلم جفتگیری و تولید مثل اردک خانگی