ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفت گیری شتر | Camel Mating
جفت گیری حرفه ای شتر | Camel Mating

جفت گیری شتر | Camel Mating

جفت گیری حرفه ای شتر | Camel Mating

کلیپی از
ظاهرا با روش های خاصی شتر را باردار میکنند

 

داغ خفن :   جفت گیری دو مار
فیلم جفت گیري گاو

فیلم جفت گیري گاو نر سفید با گاو ماده قهوه ای در هند +18