ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفت گیری ملخ ها بر روی درختان
جفت گیری ملخ

جفت گیری ملخ ها بر روی درختان

کلیپ ویدیویی ملخ ها بر روی درختان

جفت گیری حشرات به خصوص ملخ ها جفتگیری است که خیلی از مردم تا بحال آن را ندیده اند و شاید این نوع جفگیری ملخ ها برای آنها عجیب و غریب باشد.

داغ خفن :   جفت گیری سوسک و ویدیوی تولید مثل در سوسوک ها
جفت گیری اردک / فیلم جفتگیری و تولید مثل اردک خانگی

جفت گیری اردک / فیلم جفتگیری و تولید مثل اردک خانگی