ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفت گیری پلنگ در حیات وحش

جفت گیری پلنگ در حیات وحش

جفت گیری پلنگ در حیات وحش   جفت گیری در بینه گربه سانان بزرگ به این صورت شکل میگیرد و …

جفت گیری پلنگ در حیات وحش

  جفت گیری در بینه گربه سانان بزرگ به این صورت شکل میگیرد و برای چندین هفته طول میشکد

جفت گیری پلنگ

 جفت گیری پلنگ در حیات وحش

مهره مار
جنگ و نبرد خونین بین سگ های وحشی

جنگ و نبرد خونین بین سگ های وحشی