ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفت گیری کلاغ و کلیپ لورفته خفن از تولید مثل در کلاغ ها
جفت گیری کلاغ

جفت گیری کلاغ و کلیپ لورفته خفن از تولید مثل در کلاغ ها

کلاغ و کلیپ لورفته خفن از تولید مثل در کلاغ ها

داغ خفن :   فیلم کامل جفت گیری بوفالو ( گاو وحشی )
جفت گیری اردک / فیلم جفتگیری و تولید مثل اردک خانگی

جفت گیری اردک / فیلم جفتگیری و تولید مثل اردک خانگی