ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفت گیری نافرجام گاو نر با گاو ماده در طویله + فیلم
جفت گیری نافرجام گاو

جفت گیری نافرجام گاو نر با گاو ماده در طویله + فیلم

ناموفق گاو نر با گاو ماده در طویله + فیلم

گاو نر سعی خودرا می کند تا با گاو ماده کند اما قادر به انجام این کار نمیشود فحلی گاو نحوه تولید مثل گاو آموزش فحلی و آمیزش گاو

داغ خفن :   جفتگیری شترمرغ در حیات وحش
جفت گیری اردک / فیلم جفتگیری و تولید مثل اردک خانگی

جفت گیری اردک / فیلم جفتگیری و تولید مثل اردک خانگی