ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفت گیری گاو و زمان فحلی
جفت گیری گاو و زمان فحلی

جفت گیری گاو و زمان فحلی

| یک گاو در سال یک بار عمل زایش را انجام می دهد. فاصله زایش پی درپی گاو را باید تشخیص دهید تا به هنگام تشخیص فحلی در گاو عملیات جفت گیری با گاو یا از طریق تلقیح مصنوعی باعث ایجاد باروری گاو شود.

فیلم جفت گیری گاو و زمان فحلی

کلمات سرچ شده در گوگل : جفت گیری گاو جفت گیری زمان فحلی گاو گاو

داغ خفن :   کلیپ جفت گیری پنگوئن
جفت گیری گراز ها ( خوک وحشی )

جفت گیری گراز ها ( خوک وحشی )