ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفت گیری گاو و زمان فحلی
جفت گیری گاو و زمان فحلی

جفت گیری گاو و زمان فحلی

| یک گاو در سال یک بار عمل زایش را انجام می دهد. فاصله زایش پی درپی گاو را باید تشخیص دهید تا به هنگام تشخیص فحلی در گاو عملیات جفت گیری با گاو یا از طریق تلقیح مصنوعی باعث ایجاد باروری گاو شود.

فیلم جفت گیری گاو و زمان فحلی

کلمات سرچ شده در گوگل : جفت گیری گاو جفت گیری زمان فحلی گاو

داغ خفن :   تجاوز مرد هوسباز به 4 دختر جوان در خودرو
فیلم جفت گیري گاو

فیلم جفت گیري گاو نر سفید با گاو ماده قهوه ای در هند +18