ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جفت گیری خفن گوریل
جفت گیری عجیب گوریل

جفت گیری خفن گوریل

خفن گوریل

… جفت گیری عجیب گوریل درگیری های وحشیانه و نفس گیر 2 گوریل نر در فصل جفت گیری گوریل

کلیپ لورفته نادر از عمل جنسی حیوانات

 

داغ خفن :   جفت گیری مرغ و خروس
تصویربرداری از یک جفت پلنگ ایرانی در فصل جفتگیری

تصویربرداری از یک جفت پلنگ ایرانی در فصل جفتگیری