ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جنگ سگ با شیر | نبردی نابرابر و خونین سراسر هیجان
جنگ سگ جنگ شیر شیر فیلم جنگ سگ

جنگ سگ با شیر | نبردی نابرابر و خونین سراسر هیجان

با | نبردی نابرابر و خونین سراسر هیجان

در این کلیپ شما جنگ بین یک سگ با شیر ماده را ملاحظه می کنید شیر ماده کوچک هر چند قصد جنگیدن ندارد اما سگ به سمت او حمله ور شده و …

با شیر

داغ خفن :   ازدواج سفید یک رابطه نامشروع است و ازدواج نیست؛
حمله مار پیتون غولپیکر و بزرگ به خوک

حمله مار پیتون غولپیکر و بزرگ به خوک