ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جنگ سگ کوچک با خروس وحشی
خروس وحشی

جنگ سگ کوچک با خروس وحشی

جنگ کوچک با

داغ خفن :   شکار پلنگ توسط شیر سلطان جنگل
مار آناکوندا

نبرد مرگبار مار آناکوندا و پلنگ حیات وحش – حیوانات وحشی (شیر و گاومیش و کفتار)