ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جنگ و نبرد حیوانات در حیات وحش
جنگ و نبرد حیوانات در حیات وحش

جنگ و نبرد حیوانات در حیات وحش

داغ خفن :   شکار لحظه از شکار حیوانات وحشی

عکس/ شیرجه خرس روی طعمه!