ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جنگ و نبرد دیدنی بین سگ های وحشی
جنگ و نبرد دیدنی بین سگ های وحشی

جنگ و نبرد دیدنی بین سگ های وحشی

و نبرد دیدنی بین های

 

داغ خفن :   جنگ و نبرد گروهی از سگ های وحشی با یک گرگ
حمله سگ ها به گرگ

حمله سگ ها به گرگ