ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جنگ و نبرد سگ های وحشی
سگ های وحشی

جنگ و نبرد سگ های وحشی

  –  و نبرد های وحشی

 

داغ خفن :   جنگ سگ های وحشی آفریقایی با کفتار
حمله سگ ها به گرگ

حمله سگ ها به گرگ