ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جنگ و نبرد پلنگ با سگ وحشی
جنگ و نبرد پلنگ با سگ وحشی

جنگ و نبرد پلنگ با سگ وحشی

و نبرد با وحشی

داغ خفن :   جنگ انداختن دو سگ وحشی حتما ببینید
1300 سگ ایرانی را یکجا دیده اید؟ + عکس

1300 سگ ایرانی را یکجا دیده اید؟ + عکس