ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جنگ و نبرد گروهی از سگ های وحشی با یک گرگ

جنگ و نبرد گروهی از سگ های وحشی با یک گرگ

جنگ و نبرد گروهی از سگ های وحشی با یک گرگ   نبرد سنگین بین حیوانات وحشی ( خفن دیدنی)جنگ …

جنگ و نبرد گروهی از سگ های وحشی با یک گرگ

 

مهره مار
شیرها همیشه شیر نیستند، خصوصا در برابر کفتارها!

شیرها همیشه شیر نیستند، خصوصا در برابر کفتارها!