ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جنگ و نبرد گروهی از سگ های وحشی با یک گرگ
جنگ و نبرد گروهی از سگ های وحشی با یک گرگ

جنگ و نبرد گروهی از سگ های وحشی با یک گرگ

و نبرد گروهی از با یک گرگ

 

داغ خفن :   نبرد مرگبار پلنگ با گراز وحشی بزرگ
جفتگیری سگهای خیابانی

جفتگیری سگهای خیابانی خفن +14