ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جنگ گوزن ها برای جفت گیری / فیلم جفت گیری حیوانات در حیات وحش
جنگ گوزن ها برای جفت گیری

جنگ گوزن ها برای جفت گیری / فیلم جفت گیری حیوانات در حیات وحش

جنگ ها برای / فیلم در

 جنگ گوزن ها برای جفت گیری

فصل و نبرد برای جفت گیری فیلمی نایاب از تولید مثل و کشش گوزن و آهو فحل گوزن ماده با گوزن نر جنگ نفس گیر اهلی و وحشی

داغ خفن :   فیلم کامل جفت گیری بوفالو ( گاو وحشی )
جفت گیری اردک / فیلم جفتگیری و تولید مثل اردک خانگی

جفت گیری اردک / فیلم جفتگیری و تولید مثل اردک خانگی