ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / حمله ببر به فیل جهانگردان
حمله ببر به فیل جهانگردان

حمله ببر به فیل جهانگردان

حمله به فیل جهانگردان

داغ خفن :   نبرد خونین حیوانات نر در فصل جفت گیری در حیات وحش
جنگ دیدنی سگ مقابل شیر

جنگ دیدنی سگ مقابل شیر