ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / درگیری سگ های گله ولگرد وحشی سر جفت گیری

درگیری سگ های گله ولگرد وحشی سر جفت گیری

درگیری های گله ولگرد وحشی سر

٬ ,, ,,

داغ خفن :   فیلم جفت گیري سگ نر کوتوله با سگ ماده بزرگتر از خودش (خنده دار)
فیلم جفت گیری مار

فیلم جفت گیری مار وسط جاده