ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / زایمان گورخر / بسیار مهیج و جالب
زایمان گورخر

زایمان گورخر / بسیار مهیج و جالب

گورخر / بسیار مهیج و جالب

ماده گورخر موقع زایمان بخاطر بزرگی جنین از هوش میره! گورخر نر با تلاش به هوشش میاره و سر بچه رو میگیره و بیرون میکشه مادر از درد رم کرده! پدر، بچه رو از لگدهای مادر محافظت میکنه!

زایمان شگفت انگیز گورخر و خودکشی ماده گورخر

زایمان گورخر همانا و رسیدن های وحشی همانا..

داغ خفن :   18 حیوان که باور نمی کنید وجود داشته باشند
جنگ دیدنی سگ مقابل شیر

جنگ دیدنی سگ مقابل شیر