ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / زنده دریده شدن گورخر باردار توسط شیرها

زنده دریده شدن گورخر باردار توسط شیرها

مهره مار

آموزش جفت گیری اسب خارجی / نحوه جفت گیری حیوانات