سلفی الکی «پریناز ایزدیار»

 پریناز ایزدیار با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: بعضى از رفقا که بد قول باشن و هى دیر برسن سرِ ضبط میشه با یه سلفى الکى سرگرم شد.