ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / نبرد سگ جنگی سرابی و سگ جنگی کانگال کوردی
خرید-مهره-مار-اصل
سگ جنگی کانگال کوردی با سگ جنگی سرابی

نبرد سگ جنگی سرابی و سگ جنگی کانگال کوردی

وحشیانه خونین و

جنگی کانگال کوردی

کانگال کوردی در مقابل سرابی

 

داغ خفن :   بزرگترین و بهترین نژاد سگ ها در جهان
مرگ دلخراش سگ

مرگ دلخراش سگ بیچاره