ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / نبرد سگ جنگی سرابی و سگ جنگی کانگال کوردی
سگ جنگی کانگال کوردی با سگ جنگی سرابی

نبرد سگ جنگی سرابی و سگ جنگی کانگال کوردی

نبرد وحشیانه خونین جنگی سرابی و جنگی کانگال کوردی

کانگال کوردی در مقابل

 

داغ خفن :   وحشتناک ترین کتک کاری و آزار اذیت با سگ زبان بسته
1300 سگ ایرانی را یکجا دیده اید؟ + عکس

1300 سگ ایرانی را یکجا دیده اید؟ + عکس