ایران16 / مذهبی / آیا زن و مرد می توانند خودشان صیغه ازدواج را به فارسی بخوانند؟
صيغه ازدواج

آیا زن و مرد می توانند خودشان صیغه ازدواج را به فارسی بخوانند؟

آیا زن و مرد می توانند خودشان صیغه ازدواج را به فارسی بخوانند یا اینکه باید وکیل بگیرند تاعربی خوانده شود؟ …
آیا زن و مرد می توانند خودشان صیغه ازدواج را به فارسی بخوانند یا اینکه باید وکیل بگیرند تاعربی خوانده شود؟
آیات عظام امام، سیستانى، صافى، مکارم، نورى و وحید: اگر نمى‏ توانند خودشان به صورت عربى صحیح بخوانند، مى ‏توانند به فارسى و یا هر زبان دیگرى صیغه را اجرا کنند؛ ولى باید در همان زبان، لفظى را بگویند که معناى «زوجت» و «قبلت» را بفهماند و لازم نیست وکیل بگیرند.
آیات عظام تبریزى و فاضل: اگر نمى ‏توانند خودشان به صورت عربى صحیح بخوانند، چنانچه گرفتن وکیل برایشان ممکن باشد- بنابر احتیاط واجب – باید وکیل بگیرند و اگر ممکن نیست، مى ‏توانند خودشان به زبان فارسى و یا هر زبان دیگرى صیغه را اجرا کنند؛ ولى باید در همان زبان، لفظى را بگویند که معناى «زوجت» و «قبلت» را بفهماند.
آیت ‏الله بهجت: خواندن عقد نکاح به زبان فارسى و یا هر زبان دیگرى جایز است؛ هر چند توانایى بر خواندن زبان عربى هم داشته باشند و وکیل گرفتن لازم نیست.
منبع:
توضیح‏ المسائل مراجع، م 2370؛ آیت ‏الله وحید، توضیح‏ المسائل، م 2434؛ آیت‏ الله نورى، توضیح‏ المسائل، م2366.
مهره مار
از بین بردن بوی ادرار و لکه ادرار سگ به روش‌های آسان و کاربردی

از بین بردن بوی ادرار و لکه ادرار سگ به روش‌های آسان و کاربردی