ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / فیلم جفت گیری اسب عرب
فیلم جفت گیری اسب عرب

فیلم جفت گیری اسب عرب

فیلم عرب

  عرب

فیلم آموزشی از نحوه اسب عرب آمادگی اسب نر عرب برای جفت گیری با اسب ماده نحوه کشش اسب عرب آموزش کشش و جفت گیری اسب نر عرب

داغ خفن :   جفت گیری سگ با مرغ - تجاوز سگ به مرغ
جفت گیری ملخ

جفت گیری ملخ ها بر روی درختان