ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / قلدری خرس در مقابل گله گرگ ها 4,707
قلدری خرس در مقابل گله گرگ ها 4,707

قلدری خرس در مقابل گله گرگ ها 4,707

داغ خفن :   شکار لحظه از شکار حیوانات وحشی
پلنگ در کوه‌های ورامین

فیلم/ مشاهده پلنگ در کوه‌های ورامین