ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / نجات گوساله توسط گاومیش از دندان های پلنگ برفی
ویدئو باورنکردنی از نجات گوساله گاومیشی که توسط پلنگ برفی شکار شده بود.

نجات گوساله توسط گاومیش از دندان های پلنگ برفی

ویدئو باورنکردنی از نجات گوساله گاومیشی که توسط پلنگ برفی شده بود.

 

داغ خفن :   جنگ و درگیری بیرحمانه خونین 2 سگ پیتبول
لحظه های حمله کفتار به شیر2018جدید

لحظه های حمله کفتار به شیر 2018 جدید