ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / پاره کردن گرگ توسط سگهای سرابی
سگ,سگ سرابی ,کشتن گرگ

پاره کردن گرگ توسط سگهای سرابی

کلیپ کشتن و تکه و پاره کردن توسط سگهای سرابی

توسط های سرابی

کلیپ کشتن و تکه و پاره کردن گرگ توسط سگهای سرابی

 

داغ خفن :   مرگ دلخراش سگ بیچاره
مرگ دلخراش سگ

مرگ دلخراش سگ بیچاره