ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / پرورش و جفت گیری گوسفند
پرورش و جفت گیری گوسفند

پرورش و جفت گیری گوسفند

پرورش و

داغ خفن :   زورس و زانکی؛ حاصل جفتگیری گورخر با اسب و الاغ
فیلم جفت گیري گاو

فیلم جفت گیري گاو نر سفید با گاو ماده قهوه ای در هند +18