کشتن

کشتن

داغ خفن :   حمله فیل ماده به گله شیرها برای حفظ جان بچه اش
پلنگ در کوه‌های ورامین

فیلم/ مشاهده پلنگ در کوه‌های ورامین