یک بیلیونر اهل روسیه  به تازگی راهی عجیب را برای خرج کردن پولش پیدا کرده است

این مرد که به نظر می رسد شرکتی وابسته به نفت دارد یک چوب سیگار الماسی خریداری کرده است

2 میلیارد تومان برای یک چوب سیگار +  عکس

این چوب سیگار بیش از ۵۰۰ هزار پوند که معادل دومیلیارد و چهارصد میلیون تومان است ارزش دارد

۲ میلیارد تومان برای این چوب سیگار +  عکس