شکار کردن کفتارها

شکار کردن کفتارها

شکار کردن کفتارها شکار بیرحمانه و زنده خواری دلخراش بوفالو توسط کفتار!     https://as3.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/46a2ee83f84b6941e11793a7351a0be98081057-480p__47931.mp4

پلیس احمدآباد افغانستان 6راننده اتوبوس را به جرم تجاوز به دختری 16 ساله دستگیر کرد. دختری 16 ساله مورد تجاوز …