ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / گرگ های گرسنه در شهرک مهدیه قم
گرگ های گرسنه در شهرک مهدیه قم

گرگ های گرسنه در شهرک مهدیه قم

های گرسنه در شهرک مهدیه قم

گرگ های گرسنه در شهرک مهدیه قم

🔴اتفاقی عجیب در قم😱

🔸فیلم حضور گرگ های گرسنه در شهرک مهدیه قم

 

داغ خفن :   حیات وحش : خرگوش و گله ای از گرگ آپارات
قلدری خرس در مقابل گله گرگ ها 4,707

قلدری خرس در مقابل گله گرگ ها 4,707