ایران16 / مذهبی

مذهبی

سریع الاستجابة ترین دعا

سریع الاستجابة ترین دعا چیست؟

سریع الاستجابة ترین دعا چیست؟  سریع الاستجابة ترین دعا جهت رسیدن به حاجت کدام است؟  عقیق:پاسخ اجمالی  اگرچه دعاهای زیادی …