تجاوز به دختران در آبادان

۲۶دی
تجاوز مرد به دختر 21 ساله توی تاکسی آبادان

تجاوز مرد به دختر 21 ساله توی تاکسی آبادان

تجاوز مرد به دختر 21 ساله در داخل تاکسی در آبادان حمید مردی که راننده تاکسی بود گرفتار وسوسه شیطان شد و دست به ربودن دختر 21 ساله زد و در مکانی خلوت به وی تجاوز جنسی نمود.  راننده تاکسی زرد رنگ در اقدامی شیطانی دختر جوانی را هدف سناریوی شیطانی اش قرار داد.ساعت 10 […]