تجاوز مسافر کش به دختران

۰۱بهمن
تجاوز مرد هوسباز به 4 دختر جوان در خودرو

تجاوز مرد هوسباز به 4 دختر جوان در خودرو

تجاوز مرد هوس باز به 4 دختر جوان در خودرو مردی که به 4 دختر در ماشین تجاوز کرده است تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است. وی در ظاهر مسافر کش دختران را مورد تجاوز قرار می داد. محمد 42 ساله متهم است که در نقش مسافرکش نما زنان را سوار بر خودرویش کرده و سپس […]