تصادف دانشگاه علوم تحقیقات

۰۹دی
چه کسی دانشجویان دانشگاه علوم را زیر گرفت ؟!

چه کسی دانشجویان دانشگاه علوم را زیر گرفت ؟!

چه کسی دانشجویان دانشگاه علوم را زیر گرفت ؟!فردی که دو دانشجوی دانشگاه علوم تحقیقات را زیر گرفت چه کسی ست مدیری که با ماشین روی دانشجو رفت کدام مدیر دانشگاه آزاد واد علوم تحقیقات با ماشینش دانشجویان را زیر گرفت؟   https://st-b.didestan.com/2018/12/30/15461741803101956/video-240.mp4   دقایقی قبل یک خبرگزاری مدعی شده یکی از مسولین ارشد دانشگاه […]