جرائم غیرعمد

۰۹اسفند
قاضی جوان که با احکامش شناخته شد

قاضی جوان که با احکامش شناخته شد

قاضی جوان که با احکامش شناخته شد   قاضی جوان : محمدرضا عموزاد خلیلی قاضی دادگاه کیفری دو گالیکش نامزد کسب عنوان چهره مردمی سال ۹۷ شده است و صدور بیش از هزار رای در زمینه مجازات جایگزین حبس در پرونده کاری خود دارد.   یکی از مهمترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ اعمال […]