جفت گیری در شترمرغ

۱۴آذر
آشنایی با نحوه جفت گیری در شترمرغ ها

آشنایی با نحوه جفت گیری در شترمرغ ها

جفت گیری در شترمرغ ها چگونه آغاز می شود؟ رفتاری های قبل از جفت گیری شترمرغ ها به چه صورت می باشد؟ مراقبت از جوجه ها پس از به دنیا آمدن آنها