سکس کودکان

۰۳دی
آموزش مسایل جنسی از کودکی تا نوجوانی به فرزندان

آموزش مسایل جنسی از کودکی تا نوجوانی به فرزندان

والدین باید درباره اندام خصوصی بدن کودکشان با آنها صحبت کنند و به آنها بفهمانند که هیچ کس نباید به این اندام نگاه کند یا آنها را لمس کند.اما چگونه با کودکمان درباره مسائل جنسی و اندام خصوصی صحبت کنیم؟برای اینکه کودکتان در زمان هایی که حریم بدنش مورد تجاوز قرار گیرد، بهترین عملکرد را […]